cart

0 items

|

USD 0.00

You have no items in your shopping cart.

Polityka Prywatności

Terms of Sale                 Terms of Use                 Privacy Policy                 Rules of Conduct                EULA                 Mod Policy                 Let´s Play Policy  

 

English         Français         Deutch         Español         Pусский         中國         Português         Polski         Italiano         한국의

                                                                        

Ostatnia aktualizacja 2016-11-01

 

Paradox Interactive AB, jego podmioty powiązane i zależne (nazywane dalej „Paradox” lub „my”) szanują prawo użytkowników do prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o stosowanych przez nas zasadach postępowania z informacjami, które zbieramy i/lub otrzymujemy od naszych użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do stron internetowych prowadzonych przez Paradox, w tym m.in. http://paradoxplaza.com, http://paradoxinteractive.com oraz https://forum.paradoxplaza.com (dalej: „Strony internetowe”). Ponadto niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w przypadku korzystania z naszych usług, takich jak Paradox Store, Paradox Forums i Paradox Accounts (dalej: „Usługi”) oraz korzystania z naszych gier lub innych produktów bądź aplikacji (dalej: „Gry”). Wchodząc na/korzystając ze Stron, Usług lub Gier, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie przez Paradox Informacji Osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych należących do innych przedsiębiorstw lub organizacji, do których łącza mogą być umieszczane na naszych Stronach lub w Usługach przez nas lub podmioty zewnętrzne.

Niniejsza Polityka może być przez nas okresowo zmieniana. W przypadku zmiany sposobu korzystania z Informacji Osobowych użytkownika, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wyraźnie widocznego komunikatu na naszych Stronach. Należy od czasu do czasu przeglądać treść niniejszej Polityki Prywatności.

 

Spis treści

1. Informacje Osobowe

Gromadzenie Informacji Osobowych

Wykorzystanie Informacji Osobowych

Kontrola i zmiana Informacji Osobowych

Przechowywanie Informacji Osobowych

2. Bezpieczeństwo

3. Prywatność dzieci

4. Pliki cookie i podobne technologie

5. Kontakt z nami

 

 

1. Informacje Osobowe

 „Informacje Osobowe” to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy oraz numer karty kredytowej.

 

Gromadzenie Informacji Osobowych

  Korzystając z naszych Stron, Gier lub Usług użytkownik wyraża zgodę na i przyjmuje do wiadomości gromadzenie i przetwarzanie Informacji Osobowych użytkownika przez Paradox w następujących sytuacjach: i) zakup towarów lub usług w naszych sklepach; ii) zarejestrowanie do Gry lub konta Paradox; iii) granie w nasze Gry lub korzystanie z naszych Usług w ramach rozgrywki online; iv) udział w konkursie lub podobnym wydarzeniu; v) zapisanie się do playtestów lub beta testów lub przesłanie do nas propozycji gry; vi) składanie skarg lub rezygnacji; vii) zarejestrowanie się do otrzymywania od nas newsletterów lub innych informacji handlowych; viii) w związku z obsługą klienta lub wsparciem technicznym; ix) wejście na Strony z ograniczeniem wiekowym; x) wszelkie inne kontakty z Paradox z inicjatywy użytkownika, pozostające w związku z korzystaniem ze Stron, Usług lub Gier.

Podczas rejestracji Paradox Account za pośrednictwem naszych Usług, konieczne będzie podanie adresu e-mail, kraju zamieszkania i daty urodzenia. Użytkownik może również wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz adres.

 Zakup Gry lub Usługi wymaga przekazania dodatkowych Informacji Osobowych, np. numeru ważnej karty kredytowej lub informacji o koncie PayPal i adresu dostawy.

 Kiedy użytkownik uruchamia Grę, Paradox może gromadzić identyfikator Steam ID, PSN ID, Paradox Account ID i/lub wszystkie inne identyfikatory, które użytkownik wykorzystuje w związku z Grą. Kiedy użytkownik gra w Grę, Paradox gromadzi informacje o postępach i działaniach użytkownika w Grze.

 Możemy również otrzymywać Informacje Osobowe na temat użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy i adres na fakturze, w przypadku zakupu Gry od jednego z naszych partnerów.

 W przypadku Gier wykorzystujących Unity Engine, takich jak Cities: Skylines, naszym usługodawcą jest Unity (https://unity3d.com/). Unity gromadzi określone dane dotyczące Gry, opisane szczegółowo w polityce prywatności Unity (dostępnej na stronie https://unity3d.com/legal/privacy-policy).

 

Wykorzystanie Informacji Osobowych

 Paradox, nasze podmioty zależne i powiązane, oraz wykonawcy, na nasze polecenie, mogą wykorzystywać Informacje Osobowe w celu: i) udzielenia odpowiedzi na pytania lub uwagi użytkownika; ii) zweryfikowania tożsamości użytkowników; iii) utrzymywania lub administrowania Paradox Account użytkownika, w tym kontaktu z użytkownikiem w celu aktualizacji danych; iv) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Strony lub Usług oraz ich danych; v) udzielania wsparcia użytkownikom; vi) przetwarzania transakcji i komunikacji z użytkownikami, dokonywanych za pośrednictwem Usługi, Strony lub Gry; vii) administrowania i przeprowadzania playtestów oraz beta testów, do których użytkownik się zapisał; viii) usprawnienia i personalizacji Stron, Usług lub Gier, w tym poprzez marketing celowany; ix) dostarczania użytkownikom aktualizacji Gier lub Usług; x) opracowywania raportów, analiz i podobnych narzędzi wykorzystywanych przez Paradox na potrzeby badań i/lub analityki biznesowej, np. śledzenia potencjalnych problemów, zachowań i/lub trendów na naszych Stronach, w Usługach i Grach; xi) egzekwowania warunków świadczenia usług, takich jak Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA), Warunki Korzystania i Zasady Postępowania; oraz xii) w innych celach wymaganych przez odnośne przepisy prawa.

 Użytkownik może zgodzić się na wykorzystanie swoich Informacji Osobowych w celu przesyłania newsletterów, informacji o promocjach lub innych ofertach Usług i Gier, które mogą zainteresować użytkownika.

 

Paradox udostępnia Informacje Osobowe użytkownika stronom trzecim wyłącznie:

i) za zgodą użytkownika (w tym zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności); ii) gdy wymaga tego przetwarzanie lub realizacja złożonego przez użytkownika żądania, np. zakupu lub zgłoszenia serwisowego. Dlatego też możemy udzielić stronom trzecim dostępu do i zezwolić na wykorzystanie Informacji Osobowych, jednakże jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług na podstawie umowy zawartej z nami przez stronę trzecią, np. dystrybucji newsletterów, przetwarzania zamówień lub płatności, dostarczania Gier do użytkownika lub innych usług realizacji, iii) w ramach współpracy z partnerami marketingowymi lub serwisami społecznościowymi na potrzeby dopasowania Informacji Osobowych użytkownika do informacji przekazanych takich stronie trzeciej, w celu dostarczania użytkownikowi treści reklamowych lepiej odpowiadających jego zainteresowaniom, lub iv) gdy Informacje Osobowe użytkownika zostaną zanonimizowane i zagregowane.

Nie będziemy wykorzystywać Informacji Osobowych do żadnych innych celów niż te, dla których dane zostały pierwotnie zgromadzone.

Paradox może ujawniać Informacje Osobowe na wniosek sądu lub w innych sytuacjach przewidzianych odnośnymi przepisami prawa.

Informacje Osobowe użytkownika mogą zostać przekazane następcy prawnemu lub cesjonariuszowi Paradox w przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, bankructwa lub innego podobnego zdarzenia.

 

Kontrola i zmiana Informacji Osobowych

 Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji do newsletterów postępując wg instrukcji podanych w przesłanym newsletterze. Nasze newslettery zawierają funkcjonalność pozwalającą na rezygnację z dalszego ich otrzymywania.

Jeżeli użytkownik chce przejrzeć, zmienić lub skorygować swoje Informacje Osobowe, bądź chciałby usunąć swoje Informacje Osobowe z naszej bazy danych lub w inny sposób je dezaktywować, należy skontaktować się z nami przez stronę internetową www.paradoxplaza.com/support lub na adres support@paradoxplaza.com, w temacie wiadomości wpisując „Privacy Policy”. Paradox może odrzucić żądania użytkowników, które powtarzają się w sposób nieuzasadniony lub wymagają zaangażowania nieproporcjonalnych zasobów technicznych i pracy.

Jeżeli użytkownik utworzył Paradox Account, może za jego pośrednictwem uzyskać dostęp i zmienić wszystkie lub niektóre Informacje Osobowe, które nam przekazał, logując się na konto Paradox na stronie https://accounts.paradoxplaza.com.

Niektóre nasze Strony, Usługi i Gry posiadają funkcje czatów, forów lub innych kanałów komunikacji między użytkownikami. Zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności w dzieleniu się Informacjami Osobowymi z innymi użytkownikami, których użytkownik nie zna osobiście. Paradox nie ponosi odpowiedzialności za Informacje Osobowe udostępnione przez użytkownika stronom trzecim.

Paradox NIGDY nie prosi użytkownika o przesłanie hasła osobno lub w formie widocznego tekstu. Prośba o przesłanie hasła w takiej postaci jest prawdopodobnie próbą oszustwa lub kradzieży.

Zwracamy się z prośbą, aby wybierając nazwę użytkownika na forum lub pseudonim w Usługach i Grach, nie podawać prawdziwego imienia i nazwiska użytkownika lub innej osoby, ani nazwy chronionej prawem autorskim lub znakiem handlowym.

 

Przechowywanie Informacji Osobowych

 Paradox przechowuje Informacje Osobowe użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których informacje te są gromadzone. Paradox może przechowywać Informacje Osobowe użytkownika po zakończeniu świadczenia dostępu do Strony, Usługi lub Gry, jeżeli przechowywanie Informacji Osobowych jest wymagane stosownymi przepisami prawa lub regulacjami, niezbędne dla rozstrzygnięcia sporów, zapobiegnięcia oszustwom lub nadużyciom, bądź wyegzekwowania umowy zawartej przez nas z użytkownikiem, w tym niniejszej Polityki Prywatności oraz Warunków Korzystania, ale nie dłużej niż przez pięć lat od dnia zgromadzenia informacji.

Informacje Osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w kraju niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony Informacji Osobowych w rozumieniu Dyrektywy 95/46/WE z dn. 24 października 1995 r.

  

2. Bezpieczeństwo                                                                  

Paradox wykorzystuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony Informacji Osobowych. Jeżeli na Stronie oferowane są transakcje, informacje transakcyjne są przesyłane na i ze Strony w postaci zaszyfrowanej, za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer) przyjętego jako standard w internecie, w celu zabezpieczenia informacji przed przechwyceniem. Paradox zastrzega dostęp do Informacji Osobowych użytkownika wyłącznie dla tych osób, które mają uzasadniony powód dla uzyskania do nich dostępu. Paradox posiada również zabezpieczenia przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianą informacji pozostających pod naszą kontrolą (np. weryfikacja tożsamości użytkownika Strony za pomocą nazwy użytkownika i hasła). Należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie e-maila lub innych danych przesyłanych przez internet przed nieupoważnionym przejęciem. Obowiązkiem użytkownika jest nieujawnianie swojego hasła. Paradox ani nasi pracownicy NIGDY nie proszą użytkownika o przesłanie hasła osobno lub w formie widocznego tekstu.

 

3. Prywatność dzieci

Paradox nie gromadzi świadomie informacji od dzieci poniżej 13. roku życia. Paradox zaleca rodzicom lub opiekunom poinstruowanie dzieci, aby nigdy nie ujawniały swoich Informacji Osobowych w internecie. Rodzice lub opiekunowie, którzy mają wątpliwości odnośnie przekazywania Informacji Osobowych, mogą skontaktować się z nami na stronie www.paradoxplaza.com/support lub na adres support@paradoxplaza.com.

 

4. Pliki cookie i podobne technologie

 Paradox wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) i znaczniki pikselowe do gromadzenia informacji o użytkownikach odwiedzających Stronę. Znaczniki pikselowe są widocznymi znacznikami umieszczonymi na określonych podstronach naszej Strony, ale w przeciwieństwie do plików cookie, nie są zapisywane na komputerze użytkownika. Znacznik pikselowy uruchamia plik cookie w momencie odwiedzenia Strony. Plik cookie jest niewielkim pakietem danych przesyłanych ze Strony do przeglądarki internetowej użytkownika; pliki cookie mogą zapisywać się na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam zidentyfikować komputer użytkownika podczas odwiedzin na Stronie oraz ułatwić i dostosować dostęp do Strony do osobistych preferencji użytkownika. Pliki cookie ułatwiają także użytkownikowi logowanie, śledzenie historii transakcji i zapisywanie informacji między sesjami. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie mogą następnie posłużyć do usprawnienia działania Strony oraz pomiaru ruchu internetowego.

Przykład usprawnienia dzięki plikom cookie: Odwiedzając forum, użytkownik nie będzie musiał wpisywać hasła za każdym razem, ale jedynie od czasu do czasu lub po ręcznym wyczyszczeniu plików cookie.

Istnieją dwa główne rodzaje plików cookie: pliki cookie sesji i stałe pliki cookie. Pliki cookie sesji są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika do momentu skasowania, bądź upływu daty ich ważności. Użytkownik może wybrać, czy zgadza się na używanie plików cookie. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na używanie plików cookie, należy zablokować lub wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki wg instrukcji poniżej lub za pomocą łącza wyświetlanego podczas pierwszej wizyty na Stronie.

Paradox stosuje na Stronie następujące pliki cookie, wykorzystywane w celach podanych poniżej:

a) Niezbędne pliki cookie: Niezbędne do działania Strony. Zazwyczaj są uruchamiane w odpowiedzi na działania użytkownika, stanowiące żądanie dostępu, np. logowanie lub wypełnienie formularza. Użytkownik może w przeglądarce zablokować te pliki cookie bądź ustawić alarm ich obecności, jednak może to spowodować niedziałanie niektórych elementów Strony. Te pliki cookie nie zawierają Informacji Osobowych;

b) Analityczne pliki cookie: Pozwalają nam na policzenie odwiedzin oraz źródeł ruchu w celu zmierzenia i usprawnienia działania Strony. Te pliki cookie informują nas o tym, które podstrony są najczęściej, a które najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób użytkownicy przemieszczają się na Stronie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są zagregowane, a tym samym anonimowe. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie plików cookie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą Stronę oraz nie będziemy w stanie monitorować jej działania;

c) Funkcyjne pliki cookie: Umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności oraz personalizację Strony. Mogą być ustawione przez nas lub przez zewnętrznych usługodawców, których usługi zostały dodane do Strony. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie tego rodzaju usługi mogą nie działać prawidłowo;

d) Reklamowe pliki cookie: Reklamodawcy i/lub inni dostawcy treści obecni na naszej Stronie mogą również wykorzystywać pliki cookie, które nie są w takim przypadku przesyłane przez nas. Takie reklamy lub treści mogą wykorzystywać pliki cookie do śledzenia i profilowania zainteresowań użytkowników Strony w celu przedstawienia dostosowanych i spersonalizowanych reklam lub innych komunikatów, mogących zainteresować użytkownika. Te pliki cookie nie zawierają żadnych Informacji Osobowych, są oparte na unikatowej identyfikacji przeglądarki i połączeniu internetowym użytkownika. Pliki takie mogą mieć wpływ na przeglądanie innych stron, odwiedzanych po wizycie na naszej Stronie. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie tych plików cookie, będzie otrzymywał reklamy spersonalizowane w mniejszym stopniu. Paradox nie ponosi odpowiedzialności za żadne pliki cookie tego typu.

Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome) jest wyposażonych w funkcje powiadamiania o plikach cookie lub ich blokowania. W przeglądarce Internet Explorer pliki cookie można zablokować wchodząc w „Narzędzia” > „Opcje internetowe” > „Prywatność”, a następnie przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie. W przeglądarce Firefox plikami cookie zarządza się wchodząc w „Narzędzia” > „Opcje” > „Prywatność”. W przeglądarce Google Chrome ustawienia plików cookie konfiguruje się wchodząc w „Ustawienia” > „Pokaż ustawienia zaawansowane” > „Prywatność” > „Ustawienia treści”.

Wyłączenie plików cookie może spowodować, że niektóre spersonalizowane funkcje Strony będą niedostępne.5. Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt przez stronę www.paradoxplaza.com/support lub na adres support@paradoxplaza.com. Cenimy sobie opinie naszych użytkowników i jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub innych aspektów naszych usług.

 

Paradox Interactive AB

Västgötagatan 5

118 27 Sztokholm

Szwecja