cart

0 items

|

USD 0.00

You have no items in your shopping cart.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PARADOX ACCOUNTS

Terms of Sale                 Terms of Use                 Privacy Policy                 Rules of Conduct                EULA                 Mod Policy                 Let´s Play Policy  

 

English         Français         Deutch         Español         Pусский         中國         Português         Polski         Italiano         한국의

 

Ostatnia aktualizacja 2016-06-03                                                                                                            

 

Niniejsze Warunki Korzystania stanowią prawnie wiążące porozumienie między użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem”), a Paradox Interactive AB oraz jego podmiotami zależnymi oraz powiązanymi (dalej „Paradox”), dotyczące korzystania przez Użytkownika z usługi Paradox Account (dalej „Usługa”) w odniesieniu do stron internetowych Paradox, w tym www.paradoxplaza.com, www.forum.paradoxplaza.com oraz www.paradoxinteractive.com, forów społecznościowych Paradox, wszelkich narzędzi do tworzenia modyfikacji, dostarczanych przez Paradox lub jego podmioty powiązane, a także gier komputerowych oraz innych aplikacji Paradox. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na związanie niniejszymi Warunkami Korzystania. Należy uważnie zapoznać się z treścią Warunków Korzystania.

 

Należy pamiętać, że korzystanie z Usługi wymaga zapoznania się i wyrażenia zgody na 1) Politykę Prywatności Paradox, dostępną na stronie https://www.paradoxplaza.com/privacy, oraz 2) Zasady Postępowania, dostępne na stronie https://www.paradoxplaza.com/rules_conduct.

 

Ponadto, korzystanie przez Użytkownika z gry lub aplikacji Paradox (dalej „Gra”) podlega postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (dalej „EULA”), z którą należy się zapoznać i zaakceptować przed uruchomieniem Gry.

 

                                                      

 

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASAD POSTĘPOWANIA ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASAD POSTĘPOWANIA ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

 

 

 

1.     Konto Użytkownika

 

W  celu uzyskania dostępu do Usługi Użytkownik musi założyć Paradox Account (dalej „Konto”). Aby założyć Konto, Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat. Jeśli wiek Użytkownika wynosi między 13 a 18 lat, Użytkownik musi przedtem uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Rejestrując konto, Użytkownik zaświadcza i zgadza się, że: (a) poda prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym; oraz (b) będzie zachowywać i aktualizować te informacje rejestracyjne, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła oraz za uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do swojego komputera, a także za wszystkie działania wykonane z użyciem Konta Użytkownika, o ile poniżej nie podano inaczej.

 

Użytkownik zaświadcza i zgadza się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ma praw własności lub innych udziałów względem swojego Konta oraz, że wszystkie prawa do Konta należą do firmy Paradox i służą jej korzyści.

 

 

 

2.     Udzielenie licencji oraz ograniczenia

 

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. O ile niniejsze Warunki Korzystania nie stanowią inaczej, żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania nie będzie interpretowane jako udzielenie, w sposób dorozumiany lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z żadnego znaku handlowego, patentu, prawa do wzoru, prawa autorskiego lub innych praw własności intelektualnej należących do Paradox.

 

Użytkownikowi udzielana jest osobista, ograniczona, niepodlegająca przeniesieniu, niewyłączna licencja na dostęp do Usługi, pod warunkiem, że Użytkownik nie dopuści się wymienionych poniżej działań, ani nie umożliwi takich działań stronie trzeciej:

 

A)    Modyfikacji, kopiowania, reprodukcji, nadawania, ponownego wydania, sprzedaży, odsprzedaży, eksploitowania, odtworzenia kodu źródłowego (z wyłączeniem zakresu dopuszczalnego przez prawo), deasemblacji, tworzenia utworów pochodnych lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób żadnej części Usługi lub jakichkolwiek materiałów udostępnionych w ramach Usługi, w tym m.in. wzorów i materiałów zawierających materiały tekstowe, pokazów slajdów i filmów, materiałów audio i audiowizualnych, materiałów ilustracyjnych, grafiki, kodu i/lub oprogramowania (w tym zawartego w jakiejkolwiek Grze) oraz wszystkich innych elementów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich (dalej „Treść”);

 

 

 

B)     Zakłócania działania lub udzielania pomocy w zakłócaniu działania jakiejkolwiek Gry i/lub serwera Usługi, lub utrudniania jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystania z Gry i/lub Usługi;

 

 

 

C)     Wykorzystywania, opracowywania, rozpowszechniania lub sprzedawania kodów, oprogramowania automatycznego (botów), wersji zhakowanych ani żadnego innego nieautoryzowanego, zewnętrznego oprogramowania do modyfikacji Gry;

 

 

 

D)    Wykorzystywania Gry, Usług lub jakiejkolwiek jej części do celów handlowych, w tym m.in.: (a) użytkowania w kawiarni internetowej, centrum gier komputerowych lub innym centrum rozrywki; (b) gromadzenia Usług Dodatkowych, w tym waluty wykorzystywanej w grze, przedmiotów i zasobów w celu odsprzedaży poza Grą; i/lub (c) świadczenia usługi w Grze w zamian za płatność poza Grą, np. podwyższać poziom postaci;

 

 

 

E)     Usuwania, wyłączania lub obchodzenia żadnych zabezpieczeń, takich jak system zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) lub informacje o prawach własności intelektualnej umieszczone na nośniku Gry lub w samej Grze;

 

 

 

F)     Używania w Grze lub w Kanałach Komunikacji (wg definicji poniżej) języka lub materiałów o charakterze wulgarnym, pornograficznym, prowokacyjnym lub rasistowskim; lub

 

 

 

G)    Używania jakichkolwiek znaczników meta lub innego „tekstu ukrytego” wykorzystującego nazwę lub znaki handlowe Paradox.

 

Udzielenie niniejszej ograniczonej licencji jest uwarunkowane zgodą Użytkownika na wszystkie postanowienia niniejszych Warunków Korzystania oraz przestrzeganiem tychże przez Użytkownika. Paradox może zawiesić lub dezaktywować Konto Użytkownika w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny, bez uprzedniego powiadomienia. Nieupoważnione lub zabronione korzystanie z Usługi lub Treści może stanowić naruszenie kodeksu karnego lub cywilnego.

 

Paradox zastrzega sobie prawo do uzupełniania, modyfikowania lub usuwania w dowolnym momencie wszelkich funkcji Usługi. Paradox nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do kompletności lub wiarygodności informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem korzystania z Usługi; Paradox nie składa również żadnego oświadczenia ani zapewnienia, że Usługa w każdym momencie będzie dostępna i wolna od błędów.

 

 

 

3.      Kanały Komunikacji.

 

Za pośrednictwem niektórych Stron Paradox, forów społecznościowych i Gier Użytkownik może komunikować się z innymi użytkownikami Usługi lub Gier („Kanały Komunikacji”). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Kanałów Komunikacji wyłącznie w celu publikowania, odbierania lub wysyłania wiadomości związanych z Grą. Użytkownik nie będzie:

 

A)    Publikować wiadomości o charakterze obraźliwym, niezgodnym z prawem, noszących znamiona prześladowania, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, zawierających mowę nienawiści, o wyraźnie seksualnym charakterze lub budzących sprzeciw z innych przyczyn;

 

 

 

B)     Publikować reklam w celu sprzedaży towarów lub usług;

 

 

 

C)     Podszywać się pod jakąkolwiek rzeczywistą osobę, w tym m.in. przedstawiciela Paradox, lub w inny sposób korzystać z Usług Komunikacyjnych w sposób mający na celu przekonanie innych osób, że wysłana przez Użytkownika wiadomość stanowi komunikat serwera lub została opublikowana przez przedstawiciela Paradox;

 

 

 

D)    Uczestniczyć w tzw. „trollingu”;

 

 

 

E)     Wysyłać spamu, wielokrotnie publikować tej samej wiadomości, przesyłać tej samej wiadomości do różnych grup, ani odnawiać starych wiadomości;

 

 

 

F)     Hakować jakiegokolwiek Kanału Komunikacji lub wykorzystywać luk w tymże; lub

 

 

 

G) Wgrywać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, bądź prawami dotyczącymi prywatności i publicznego wizerunku, o ile Użytkownik nie posiada lub nie sprawuje kontroli nad prawami do tychże, bądź nie uzyskał wszystkich wymaganych zgód.

 

 

Dodatkowe zasady dotyczące Kanałów Komunikacji mogą być publikowane w tychże Kanałach. Paradox zastrzega sobie prawo przeglądu publikowanych w Kanałach Komunikacji materiałów oraz usuwania dowolnych materiałów w każdej chwili, bez powiadomienia, z dowolnego powodu i według własnego uznania. Oświadczenia użytkowników w Kanałach Komunikacji odzwierciedlają wyłącznie opinie ich autorów; Paradox wyraźnie wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Kanałów Komunikacji oraz wszelkich działań będących skutkiem korzystania Użytkownika z Kanałów Komunikacji. Paradox nie odpowiada za informacje, które Użytkownik postanowi zakomunikować innym użytkownikom poprzez Usługi Komunikacyjne ani za działania innych użytkowników.

 

 

 

4.      Usługi Dodatkowe

 

„Usługi Dodatkowe” oznaczają usługi oraz przedmioty w grze uzyskane lub zakupione przez Użytkownika, z których korzystać można wyłącznie w Grze, na warunkach opisanych w niniejszych Warunkach Korzystania, w tym m.in. walutę wykorzystywaną w grze lub wirtualne towary. Usługi Dodatkowe nie stanowią warunku koniecznego dla korzystania z Gry i są świadczone na żądanie Użytkownika. Jako warunek korzystania z Usług Dodatkowych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

 

 

 

A.         Tygodniowy limit Usług Dodatkowych. Użytkownik może nabyć Usługi Dodatkowe o maksymalnej wartości dziesięciu tysięcy USD (10 000,00 USD) tygodniowo;

 

 

 

B.         Lista oraz koszt Usług Dodatkowych, a także metody i warunki zakupu Usług Dodatkowych są publikowane przez Paradox w Grze lub na Stronie. Wszystkie płatności za Usługi Dodatkowe są obsługiwane i zarządzane przez zewnętrzne systemy płatnicze (łącznie „Systemy Płatnicze”), a nie przez Paradox. Paradox w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej ani pośredniej za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane, lub co do których wysunięto zarzut, że zostały spowodowane przez korzystanie przez Użytkownika z jakiegokolwiek Systemu Płatniczego. W celu uzyskania informacji na temat polityki i procedur regulujących działanie Systemów Płatniczych wykorzystywanych do zakupu Usług Dodatkowych należy skontaktować się z operatorami Systemów Płatniczych. Paradox nie składa Użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących zasad i procedur działania Systemów Płatniczych oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności ani nie posiada zobowiązań. Ponadto, Paradox nie będzie wypłacać rekompensat pieniężnych Użytkownikowi, który zakupi Usługi Dodatkowe za pośrednictwem Systemów Płatniczych; na przykład, jeżeli dokonanie płatności Użytkownika za pośrednictwem Systemów Płatniczych nie powiedzie się i Paradox nie otrzyma płatności, Paradox nie dokona żadnego zwrotu ani rekompensaty pieniężnej na rzecz Użytkownika. Niezależnie od powyższego, Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających dokonanie przez Użytkownika płatności za Usługi Dodatkowe przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Gry; Użytkownik przedstawi te dokumenty na wniosek Paradox;

 

 

 

C.         W przypadku, gdy Paradox żywi uzasadnione przekonanie lub podejrzewa, że Użytkownik dokonuje działań nielegalnych lub noszących znamiona oszustwa w związku z płatnościami za Usługi Dodatkowe w Grze, Paradox ma prawo przekazać stosowne zawiadomienie do organów wymiaru sprawiedliwości w celu sprawdzenia tych podejrzeń;

 

 

 

D.         W przypadku, gdy Paradox żywi uzasadnione przekonanie lub podejrzewa, że Użytkownik wykorzystuje jakiekolwiek usterki w Grze lub Usługach, lub wykorzystuje jakiekolwiek oprogramowanie do nieuprawnionego zwiększenia wartości Usług Dodatkowych, w tym ilości waluty wykorzystywanej w grze, bądź w celu uzyskania przewagi w Grze, bądź jeżeli Paradox żywi uzasadnione przekonanie lub podejrzewa, że wzrost ilości waluty wykorzystywanej w grze wynika z wady systemu/-ów związanych z Grą, wówczas Paradox ma prawo podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, w tym niezwłocznie zakończyć korzystanie z Usługi przez Użytkownika oraz usunąć jego Konto, w którym to przypadku całe Konto uznaje się za utracone;

 

 

 

E.         Jeżeli stosowne przepisy prawa w kraju Użytkownika zabraniają korzystania z usług w grze lub w przypadku jakichkolwiek innych ograniczeń prawnych, w tym ograniczeń wiekowych, Użytkownik nie będzie uprawniony do korzystania z Gry lub Usług Dodatkowych w Grze. W każdym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Gry na terenie swojego kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 

 

 

F.         Wszelkie środki pieniężne zapłacone przez Użytkownika za Usługi Dodatkowe nie podlegają zwrotowi przez Paradox, a Paradox nie ponosi odpowiedzialności za utratę Usług Dodatkowych, chyba że utrata taka jest spowodowana bezpośrednio i wyłącznie winą Paradox (na przykład usterką w Grze); w takim przypadku Użytkownikowi przysługuje jedynie zwrot wartości Usług Dodatkowych dodanych do Konta Użytkownika w kwocie równoważnej utraconej wartości; oraz

 

 

 

 

 

G.        Użytkownik wyraża zgodę na, rozumie i akceptuje następujące postanowienia: (i) niniejsza Gra nie ma charakteru hazardowego, gotówkowego, nie jest konkursem ani zakładem; (ii) zakup Usług Dodatkowy NIE jest konieczny ani obowiązkowy dla uczestnictwa w Grze i rozgrywce; oraz (iii) zakup jakichkolwiek Usług Dodatkowych odbywa się wg wyłącznego uznania Użytkownika.

 

 

 

 

 

5.      Treści Generowane Przez Użytkownika

 

Użytkownik może otrzymać możliwość tworzenia i udostępniania własnych treści za pośrednictwem Usługi Gry lub Strony („Treści Generowane Przez Użytkownika” lub „UGC”). Treści Generowane Przez Użytkownika nie mogą i) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; ii) zawierać jakichkolwiek wirusów, trojanów, robaków, uszkodzonych plików ani innego tego rodzaju oprogramowania; iii) naruszać jakichkolwiek praw lub regulacji; lub iv) naruszać lub pozostawać w niezgodzie z niniejszymi Warunkami Korzystania, EULA, Zasadami Postępowania lub naszą Polityką Prywatności.

 

Wgrywając lub w inny sposób publikując swoje UGC, Użytkownik niniejszym udziela Paradox niewyłącznego, nieodwołalnego, wolnego od tantiem, podlegającego sublicencjonowaniu, wieczystego prawa do użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, rozpowszechniania, transmitowania, nadawania oraz komunikowania, publicznego wyświetlania oraz publicznego odtwarzania UGC użytkownika oraz utworów pochodnych na podstawie UGC, w związku z eksploatacją i promocją Gry, Strony lub Usługi.

 

Paradox nie ma żadnego obowiązku korzystania, rozpowszechniania ani kontynuowania rozpowszechniania Treści Generowanych Przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Paradox może ograniczyć dostęp lub usunąć UGC Użytkownika z dowolnej przyczyny.

 

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że UGC oraz udzielenie przez Użytkownika praw do UGC nie narusza żadnych obowiązujących umów, przepisów prawa ani regulacji, oraz że UGC stanowi oryginalny utwór Użytkownika i nie narusza praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw jakiejkolwiek strony trzeciej. Paradox w szczególności nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z Treściami Generowanymi Przez Użytkownika.

 

Każda osoba, która uzna, że jego/jej oryginalny utwór został zreprodukowany jako UGC za pośrednictwem jednej z naszych Gier, Usługi lub Stron w sposób naruszający prawa autorskie, może powiadomić nas przesyłając e-mail na adres support@paradoxplaza.com.

 

 

 

6.     Zakończenie obowiązywania Licencji

 

W przypadku niezachowania zgodności z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków Korzystania, EULA lub Zasad Postępowania, Paradox prześle Użytkownikowi zawiadomienie o niezgodności. W przypadku poważnego naruszenia Warunków Korzystania, EULA lub Zasad Postępowania lub w przypadku powtarzających się przypadków niezgodności, Paradox zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zakończenia świadczenia Usługi Użytkownikowi, w tym także wszystkich usług dodatkowych.

 

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie jakiegokolwiek użytkowania Usługi.

 

Wszelkie środki pieniężne zapłacone przez Użytkownika za Usługi Dodatkowe nie podlegają zwrotowi w przypadku zakończenia korzystania z Gry, Usługi lub Strony lub zakończenia świadczenia spowodowanego niezachowaniem przez Użytkownika zgodności z Warunkami Korzystania, EULA lub Zasadami Postępowania.

 

 

 

7.     Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

 

USŁUGA JEST UDOSTĘPNIANA PRZEZ PARADOX TAKA, JAKA JEST [„AS IS”] I NA ZASADZIE DOSTĘPNOŚCI [„AS AVAILABLE”]. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PARADOX WYŁĄCZA WSZELKIE JASNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM M.IN. GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH.

 

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO STWIERDZA SIĘ, ŻE PARADOX NIE SKŁADA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI ŻADNEJ GWARANCJI (JASNEJ ANI DOROZUMIANEJ): (I) W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM STRONY I/LUB USŁUGI BĄDŹ ZAWARTYMI W NICH INFORMACJAMI, ZAWARTOŚCIĄ, MATERIAŁAMI LUB PRODUKTAMI; (II) ŻE STRONA I/LUB USŁUGA BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY, NIEZAKŁÓCONY, BEZPIECZNY LUB BEZBŁĘDNY; (III) W ZWIĄZKU Z DOKŁADNOŚCIĄ, WIARYGODNOŚCIĄ LUB AKTUALNOŚCIĄ WSZELKICH INFORMACJI, ZAWARTOŚCI, USŁUG I PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH POPRZEZ STRONĘ I/LUB USŁUGĘ; ORAZ (IV) ŻE STRONA I/LUB USŁUGA, PRODUKTY POBIERANE ZE STRONY I/LUB USŁUGI, SERWERY PARADOX LUB WIADOMOŚCI E-MAIL WYSYŁANE PRZEZ BĄDŹ W IMIENIU PARADOX SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, SKRYPTÓW, TROJANÓW, ROBAKÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA.

 

 

 

8.     Ograniczenie odpowiedzialności

 

PARADOX W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE LUB RETORSYJNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY (NAWET JEŚLI FIRMA PARADOX ZOSTAŁA UPRZEDNIO POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BAZĄ JEST KONTRAKT, ZANIEDBANIE CZY INNA PODSTAWA) WYNIKAJĄCE Z NASTĘPUJĄCYCH LUB W ZWIĄZKU Z NASTĘPUJĄCYMI: KORZYSTANIE, NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA LUB DZIAŁANIE INFORMACJI, USŁUG, PRODUKTÓW I ZAWARTOŚCI UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE I/LUB W USŁUDZE. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNI SWEGO GŁÓWNEGO CELU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA.

 

 

 

9.     Zabezpieczenie

 

Korzystając z Usługi Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności firmę Paradox oraz jej odpowiednich pracowników, wykonawców, urzędników, dyrektorów, licencjodawców, licencjobiorców (oprócz Użytkownika), podlicencjobiorców, następców i cesjonariuszy w odniesieniu do wszelkich pozwów, roszczeń, żądań, odpowiedzialności i wydatków, w tym uzasadnionych honorariów prawników, które wynikają z (i) naruszenia przez Użytkownika tych Warunków Korzystania, EULA lub Zasad Postępowania; (ii) korzystania lub niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Usługi; bądź iii) korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usługi przez stronę trzecią używającą Konta Użytkownika, jeśli takie korzystanie lub niewłaściwe korzystanie jest spowodowane niezachowaniem przez Użytkownika bezpieczeństwa i poufności Konta Użytkownika.

 

Strony Zewnętrzne, Gra, Strona i/lub Usługa mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub Użytkownik może uzyskać dostęp do Strony i/lub Usługi z innych stron internetowych, które należą do dostawców będących stronami trzecimi lub innych stron trzecich i są przez nich/przez nie obsługiwane („Strony Zewnętrzne”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Paradox nie przegląda ani nie ocenia wszystkich Stron Zewnętrznych i nie odpowiada za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość ani stosowność treści tych Stron, jak również nie odpowiada za reklamy, produkty i inne materiały prezentowane na tych Stronach lub oferowane przez nie. Użytkownik powinien uważnie przejrzeć odpowiednie warunki korzystania i polityki prywatności każdej z tych Stron Zewnętrznych. Paradox w żadnych okolicznościach, bezpośrednio ani pośrednio, nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań w związku z jakimikolwiek stratami lub szkodami spowodowanymi lub rzekomo spowodowanymi w wyniku korzystania przez Użytkownika z treści, towarów lub usług dostępnych na tych Stronach Zewnętrznych lub w wyniku polegania przez Użytkownika na tychże.

 

 

 

10.  Komunikacja elektroniczna

 

Gdy Użytkownik odwiedza Stronę, korzysta z Usługi lub wysyła do nas wiadomości e-mail, komunikuje się z nami elektronicznie. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych w celu odpowiedzi na swoje zapytania lub komentarze, dostarczenia Użytkownikowi faktury lub klucza do gry bądź przekazania ogólnych informacji dotyczących Usługi, dowolnej Gry lub produktu. Będziemy komunikować się z Użytkownikiem przez wysyłanie wiadomości e-mail bądź publikację powiadomień na Stronie lub w Kanałach Komunikacji. Użytkownik zgadza się, że wszystkie porozumienia, powiadomienia, ujawnione informacje i inne wiadomości, które dostarczymy Użytkownikowi, spełniają wszelkie wymogi prawne stwierdzające, iż taka komunikacja musi odbywać się pisemnie.

 

 

 

11.  Aktualizacja Usług.

 

W celu usprawniania swoich produktów i usług, Paradox może wymagać od Użytkownika pobrania i zainstalowania aktualizacji Usługi i Gier zainstalowanych na komputerze Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na aktualizowanie przez Paradox Usługi i Gier na komputerze Użytkownika, za powiadomieniem lub bez.

 

12.  Sprawiedliwe zadośćuczynienie

 

Użytkownik zgadza się, że firma Paradox poniosłaby nieodwracalną szkodę, jeśli postanowienia tych Warunków Korzystania nie byłyby w szczególny sposób egzekwowane. Użytkownik zgadza się zatem, że Paradox ma prawo (bez złożenia kaucji, zabezpieczenia ani dowodu szkód) do odpowiedniego sprawiedliwego zadośćuczynienia w odniesieniu do naruszenia tych Warunków Korzystania, oprócz innych środków naprawczych, jakie mogą być dostępne dla Paradox zgodnie z obowiązującym prawem. Ta sekcja zachowuje ważność po upłynięciu okresu obowiązywania tych Warunków Korzystania.

 

 

 

13.  Rozdzielność

 

Jeśli zostanie ustalone, że którekolwiek postanowienie tych Warunków Korzystania jest nielegalne, nieważne lub w inny sposób nieegzekwowalne zgodnie z prawem dowolnego stanu lub kraju, w którym te Warunki mają obowiązywać, wówczas, w ramach zakresu i jurysdykcji, w których to postanowienie jest nielegalne, nieważne lub nieegzekwowalne, zostanie ono oddzielone i usunięte z tych Warunków Korzystania. Pozostałe postanowienia zostaną zachowane w Warunkach Korzystania, pozostaną w pełnej mocy oraz będą nadal obowiązywać i podlegać egzekwowaniu.

 

 

 

14.  Odstąpienie

 

Jeśli Paradox kiedykolwiek nie wyegzekwuje dowolnego postanowienia tych Warunków Korzystania, nie będzie to interpretowane jako obecne lub przyszłe odstąpienie od tego postanowienia.

 

 

 

15.  Prawo właściwe/Jurysdykcja

 

Te Warunki Korzystania są regulowane przez prawo szwedzkie i zgodnie z nim interpretowane. Użytkownik zgadza się podlegać właściwości osobowej sądów w Sztokholmie (Szwecja) we wszelkich podstawach roszczeń wynikłych z tych Warunków Korzystania lub związanych z nimi. Niniejszym Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do uczestniczenia we wszelkich typach procesów wszczętych i/lub prowadzonych jako powództwo grupowe lub podobnych w swej naturze do powództwa grupowego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

 

 

16.  Modyfikacje Warunków Korzystania

 

Paradox ma prawo według własnego uznania, bez obowiązku powiadamiania Użytkownika i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika modyfikować te Warunki Korzystania oraz dodawać do nich lub usuwać z nich postanowienia. Wszelkie zmiany tych Warunków Korzystania wchodzą w życie po trzydziestu dniach (30 dni) po ich opublikowaniu na Stronie lub poprzez Usługę. Użytkownik powinien przeglądać te Warunki Korzystania regularnie, by być świadomym zmian dokonywanych przez Paradox. Jeśli Użytkownik nadal używa Strony po opublikowaniu tych zmian, oznacza to, że zgadza się na bycie prawnie związanym zaktualizowanymi i zmienionymi Warunkami Korzystania.

 

 

 

17.  Kontakt z nami

 

Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące tych Warunków Korzystania, praktyk postępowania z informacjami w Paradox lub inne dotyczące relacji z Paradox, prosimy o kontakt pod adresem www.paradoxplaza.com/support lub support@paradoxplaza.com.

 

Paradox Interactive AB

 

Västgötagatan 5

 

118 27 Stockholm

 

Sweden

 

 WARUNKI KORZYSTANIA Z PARADOX ACCOUNTS

 

Ostatnia aktualizacja 2016-06-03                                                                                                            

 

Niniejsze Warunki Korzystania stanowią prawnie wiążące porozumienie między użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem”), a Paradox Interactive AB oraz jego podmiotami zależnymi oraz powiązanymi (dalej „Paradox”), dotyczące korzystania przez Użytkownika z usługi Paradox Account (dalej „Usługa”) w odniesieniu do stron internetowych Paradox, w tym www.paradoxplaza.com, www.forum.paradoxplaza.com oraz www.paradoxinteractive.com, forów społecznościowych Paradox, wszelkich narzędzi do tworzenia modyfikacji, dostarczanych przez Paradox lub jego podmioty powiązane, a także gier komputerowych oraz innych aplikacji Paradox. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na związanie niniejszymi Warunkami Korzystania. Należy uważnie zapoznać się z treścią Warunków Korzystania.

 

Należy pamiętać, że korzystanie z Usługi wymaga zapoznania się i wyrażenia zgody na 1) Politykę Prywatności Paradox, dostępną na stronie https://www.paradoxplaza.com/privacy, oraz 2) Zasady Postępowania, dostępne na stronie https://www.paradoxplaza.com/rules_conduct.

 

Ponadto, korzystanie przez Użytkownika z gry lub aplikacji Paradox (dalej „Gra”) podlega postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (dalej „EULA”), z którą należy się zapoznać i zaakceptować przed uruchomieniem Gry.

 

                                                      

 

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASAD POSTĘPOWANIA ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASAD POSTĘPOWANIA ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

 

 

 

1.     Konto Użytkownika

 

W  celu uzyskania dostępu do Usługi Użytkownik musi założyć Paradox Account (dalej „Konto”). Aby założyć Konto, Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat. Jeśli wiek Użytkownika wynosi między 13 a 18 lat, Użytkownik musi przedtem uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Rejestrując konto, Użytkownik zaświadcza i zgadza się, że: (a) poda prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym; oraz (b) będzie zachowywać i aktualizować te informacje rejestracyjne, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła oraz za uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do swojego komputera, a także za wszystkie działania wykonane z użyciem Konta Użytkownika, o ile poniżej nie podano inaczej.

 

Użytkownik zaświadcza i zgadza się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ma praw własności lub innych udziałów względem swojego Konta oraz, że wszystkie prawa do Konta należą do firmy Paradox i służą jej korzyści.

 

 

 

2.     Udzielenie licencji oraz ograniczenia

 

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. O ile niniejsze Warunki Korzystania nie stanowią inaczej, żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania nie będzie interpretowane jako udzielenie, w sposób dorozumiany lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z żadnego znaku handlowego, patentu, prawa do wzoru, prawa autorskiego lub innych praw własności intelektualnej należących do Paradox.

 

Użytkownikowi udzielana jest osobista, ograniczona, niepodlegająca przeniesieniu, niewyłączna licencja na dostęp do Usługi, pod warunkiem, że Użytkownik nie dopuści się wymienionych poniżej działań, ani nie umożliwi takich działań stronie trzeciej:

 

A)    Modyfikacji, kopiowania, reprodukcji, nadawania, ponownego wydania, sprzedaży, odsprzedaży, eksploitowania, odtworzenia kodu źródłowego (z wyłączeniem zakresu dopuszczalnego przez prawo), deasemblacji, tworzenia utworów pochodnych lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób żadnej części Usługi lub jakichkolwiek materiałów udostępnionych w ramach Usługi, w tym m.in. wzorów i materiałów zawierających materiały tekstowe, pokazów slajdów i filmów, materiałów audio i audiowizualnych, materiałów ilustracyjnych, grafiki, kodu i/lub oprogramowania (w tym zawartego w jakiejkolwiek Grze) oraz wszystkich innych elementów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich (dalej „Treść”);

 

 

 

B)     Zakłócania działania lub udzielania pomocy w zakłócaniu działania jakiejkolwiek Gry i/lub serwera Usługi, lub utrudniania jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystania z Gry i/lub Usługi;

 

 

 

C)     Wykorzystywania, opracowywania, rozpowszechniania lub sprzedawania kodów, oprogramowania automatycznego (botów), wersji zhakowanych ani żadnego innego nieautoryzowanego, zewnętrznego oprogramowania do modyfikacji Gry;

 

 

 

D)    Wykorzystywania Gry, Usług lub jakiejkolwiek jej części do celów handlowych, w tym m.in.: (a) użytkowania w kawiarni internetowej, centrum gier komputerowych lub innym centrum rozrywki; (b) gromadzenia Usług Dodatkowych, w tym waluty wykorzystywanej w grze, przedmiotów i zasobów w celu odsprzedaży poza Grą; i/lub (c) świadczenia usługi w Grze w zamian za płatność poza Grą, np. podwyższać poziom postaci;

 

 

 

E)     Usuwania, wyłączania lub obchodzenia żadnych zabezpieczeń, takich jak system zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) lub informacje o prawach własności intelektualnej umieszczone na nośniku Gry lub w samej Grze;

 

 

 

F)     Używania w Grze lub w Kanałach Komunikacji (wg definicji poniżej) języka lub materiałów o charakterze wulgarnym, pornograficznym, prowokacyjnym lub rasistowskim; lub

 

 

 

G)    Używania jakichkolwiek znaczników meta lub innego „tekstu ukrytego” wykorzystującego nazwę lub znaki handlowe Paradox.

 

Udzielenie niniejszej ograniczonej licencji jest uwarunkowane zgodą Użytkownika na wszystkie postanowienia niniejszych Warunków Korzystania oraz przestrzeganiem tychże przez Użytkownika. Paradox może zawiesić lub dezaktywować Konto Użytkownika w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny, bez uprzedniego powiadomienia. Nieupoważnione lub zabronione korzystanie z Usługi lub Treści może stanowić naruszenie kodeksu karnego lub cywilnego.

 

Paradox zastrzega sobie prawo do uzupełniania, modyfikowania lub usuwania w dowolnym momencie wszelkich funkcji Usługi. Paradox nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do kompletności lub wiarygodności informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem korzystania z Usługi; Paradox nie składa również żadnego oświadczenia ani zapewnienia, że Usługa w każdym momencie będzie dostępna i wolna od błędów.

 

 

 

3.      Kanały Komunikacji.

 

Za pośrednictwem niektórych Stron Paradox, forów społecznościowych i Gier Użytkownik może komunikować się z innymi użytkownikami Usługi lub Gier („Kanały Komunikacji”). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Kanałów Komunikacji wyłącznie w celu publikowania, odbierania lub wysyłania wiadomości związanych z Grą. Użytkownik nie będzie:

 

A)    Publikować wiadomości o charakterze obraźliwym, niezgodnym z prawem, noszących znamiona prześladowania, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, zawierających mowę nienawiści, o wyraźnie seksualnym charakterze lub budzących sprzeciw z innych przyczyn;

 

 

 

B)     Publikować reklam w celu sprzedaży towarów lub usług;

 

 

 

C)     Podszywać się pod jakąkolwiek rzeczywistą osobę, w tym m.in. przedstawiciela Paradox, lub w inny sposób korzystać z Usług Komunikacyjnych w sposób mający na celu przekonanie innych osób, że wysłana przez Użytkownika wiadomość stanowi komunikat serwera lub została opublikowana przez przedstawiciela Paradox;

 

 

 

D)    Uczestniczyć w tzw. „trollingu”;

 

 

 

E)     Wysyłać spamu, wielokrotnie publikować tej samej wiadomości, przesyłać tej samej wiadomości do różnych grup, ani odnawiać starych wiadomości;

 

 

 

F)     Hakować jakiegokolwiek Kanału Komunikacji lub wykorzystywać luk w tymże; lub

 

 

 

G) Wgrywać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, bądź prawami dotyczącymi prywatności i publicznego wizerunku, o ile Użytkownik nie posiada lub nie sprawuje kontroli nad prawami do tychże, bądź nie uzyskał wszystkich wymaganych zgód.

 

 

Dodatkowe zasady dotyczące Kanałów Komunikacji mogą być publikowane w tychże Kanałach. Paradox zastrzega sobie prawo przeglądu publikowanych w Kanałach Komunikacji materiałów oraz usuwania dowolnych materiałów w każdej chwili, bez powiadomienia, z dowolnego powodu i według własnego uznania. Oświadczenia użytkowników w Kanałach Komunikacji odzwierciedlają wyłącznie opinie ich autorów; Paradox wyraźnie wyłącza wszelką swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Kanałów Komunikacji oraz wszelkich działań będących skutkiem korzystania Użytkownika z Kanałów Komunikacji. Paradox nie odpowiada za informacje, które Użytkownik postanowi zakomunikować innym użytkownikom poprzez Usługi Komunikacyjne ani za działania innych użytkowników.

 

 

 

4.      Usługi Dodatkowe

 

„Usługi Dodatkowe” oznaczają usługi oraz przedmioty w grze uzyskane lub zakupione przez Użytkownika, z których korzystać można wyłącznie w Grze, na warunkach opisanych w niniejszych Warunkach Korzystania, w tym m.in. walutę wykorzystywaną w grze lub wirtualne towary. Usługi Dodatkowe nie stanowią warunku koniecznego dla korzystania z Gry i są świadczone na żądanie Użytkownika. Jako warunek korzystania z Usług Dodatkowych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

 

 

 

A.         Tygodniowy limit Usług Dodatkowych. Użytkownik może nabyć Usługi Dodatkowe o maksymalnej wartości dziesięciu tysięcy USD (10 000,00 USD) tygodniowo;

 

 

 

B.         Lista oraz koszt Usług Dodatkowych, a także metody i warunki zakupu Usług Dodatkowych są publikowane przez Paradox w Grze lub na Stronie. Wszystkie płatności za Usługi Dodatkowe są obsługiwane i zarządzane przez zewnętrzne systemy płatnicze (łącznie „Systemy Płatnicze”), a nie przez Paradox. Paradox w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej ani pośredniej za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane, lub co do których wysunięto zarzut, że zostały spowodowane przez korzystanie przez Użytkownika z jakiegokolwiek Systemu Płatniczego. W celu uzyskania informacji na temat polityki i procedur regulujących działanie Systemów Płatniczych wykorzystywanych do zakupu Usług Dodatkowych należy skontaktować się z operatorami Systemów Płatniczych. Paradox nie składa Użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących zasad i procedur działania Systemów Płatniczych oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności ani nie posiada zobowiązań. Ponadto, Paradox nie będzie wypłacać rekompensat pieniężnych Użytkownikowi, który zakupi Usługi Dodatkowe za pośrednictwem Systemów Płatniczych; na przykład, jeżeli dokonanie płatności Użytkownika za pośrednictwem Systemów Płatniczych nie powiedzie się i Paradox nie otrzyma płatności, Paradox nie dokona żadnego zwrotu ani rekompensaty pieniężnej na rzecz Użytkownika. Niezależnie od powyższego, Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających dokonanie przez Użytkownika płatności za Usługi Dodatkowe przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Gry; Użytkownik przedstawi te dokumenty na wniosek Paradox;

 

 

 

C.         W przypadku, gdy Paradox żywi uzasadnione przekonanie lub podejrzewa, że Użytkownik dokonuje działań nielegalnych lub noszących znamiona oszustwa w związku z płatnościami za Usługi Dodatkowe w Grze, Paradox ma prawo przekazać stosowne zawiadomienie do organów wymiaru sprawiedliwości w celu sprawdzenia tych podejrzeń;

 

 

 

D.         W przypadku, gdy Paradox żywi uzasadnione przekonanie lub podejrzewa, że Użytkownik wykorzystuje jakiekolwiek usterki w Grze lub Usługach, lub wykorzystuje jakiekolwiek oprogramowanie do nieuprawnionego zwiększenia wartości Usług Dodatkowych, w tym ilości waluty wykorzystywanej w grze, bądź w celu uzyskania przewagi w Grze, bądź jeżeli Paradox żywi uzasadnione przekonanie lub podejrzewa, że wzrost ilości waluty wykorzystywanej w grze wynika z wady systemu/-ów związanych z Grą, wówczas Paradox ma prawo podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, w tym niezwłocznie zakończyć korzystanie z Usługi przez Użytkownika oraz usunąć jego Konto, w którym to przypadku całe Konto uznaje się za utracone;

 

 

 

E.         Jeżeli stosowne przepisy prawa w kraju Użytkownika zabraniają korzystania z usług w grze lub w przypadku jakichkolwiek innych ograniczeń prawnych, w tym ograniczeń wiekowych, Użytkownik nie będzie uprawniony do korzystania z Gry lub Usług Dodatkowych w Grze. W każdym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Gry na terenie swojego kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 

 

 

F.         Wszelkie środki pieniężne zapłacone przez Użytkownika za Usługi Dodatkowe nie podlegają zwrotowi przez Paradox, a Paradox nie ponosi odpowiedzialności za utratę Usług Dodatkowych, chyba że utrata taka jest spowodowana bezpośrednio i wyłącznie winą Paradox (na przykład usterką w Grze); w takim przypadku Użytkownikowi przysługuje jedynie zwrot wartości Usług Dodatkowych dodanych do Konta Użytkownika w kwocie równoważnej utraconej wartości; oraz

 

 

 

 

 

G.        Użytkownik wyraża zgodę na, rozumie i akceptuje następujące postanowienia: (i) niniejsza Gra nie ma charakteru hazardowego, gotówkowego, nie jest konkursem ani zakładem; (ii) zakup Usług Dodatkowy NIE jest konieczny ani obowiązkowy dla uczestnictwa w Grze i rozgrywce; oraz (iii) zakup jakichkolwiek Usług Dodatkowych odbywa się wg wyłącznego uznania Użytkownika.

 

 

 

 

 

5.      Treści Generowane Przez Użytkownika

 

Użytkownik może otrzymać możliwość tworzenia i udostępniania własnych treści za pośrednictwem Usługi Gry lub Strony („Treści Generowane Przez Użytkownika” lub „UGC”). Treści Generowane Przez Użytkownika nie mogą i) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; ii) zawierać jakichkolwiek wirusów, trojanów, robaków, uszkodzonych plików ani innego tego rodzaju oprogramowania; iii) naruszać jakichkolwiek praw lub regulacji; lub iv) naruszać lub pozostawać w niezgodzie z niniejszymi Warunkami Korzystania, EULA, Zasadami Postępowania lub naszą Polityką Prywatności.

 

Wgrywając lub w inny sposób publikując swoje UGC, Użytkownik niniejszym udziela Paradox niewyłącznego, nieodwołalnego, wolnego od tantiem, podlegającego sublicencjonowaniu, wieczystego prawa do użytkowania, reprodukowania, modyfikowania, tworzenia utworów pochodnych, rozpowszechniania, transmitowania, nadawania oraz komunikowania, publicznego wyświetlania oraz publicznego odtwarzania UGC użytkownika oraz utworów pochodnych na podstawie UGC, w związku z eksploatacją i promocją Gry, Strony lub Usługi.

 

Paradox nie ma żadnego obowiązku korzystania, rozpowszechniania ani kontynuowania rozpowszechniania Treści Generowanych Przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Paradox może ograniczyć dostęp lub usunąć UGC Użytkownika z dowolnej przyczyny.

 

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że UGC oraz udzielenie przez Użytkownika praw do UGC nie narusza żadnych obowiązujących umów, przepisów prawa ani regulacji, oraz że UGC stanowi oryginalny utwór Użytkownika i nie narusza praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw jakiejkolwiek strony trzeciej. Paradox w szczególności nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z Treściami Generowanymi Przez Użytkownika.

 

Każda osoba, która uzna, że jego/jej oryginalny utwór został zreprodukowany jako UGC za pośrednictwem jednej z naszych Gier, Usługi lub Stron w sposób naruszający prawa autorskie, może powiadomić nas przesyłając e-mail na adres support@paradoxplaza.com.

 

 

 

6.     Zakończenie obowiązywania Licencji

 

W przypadku niezachowania zgodności z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków Korzystania, EULA lub Zasad Postępowania, Paradox prześle Użytkownikowi zawiadomienie o niezgodności. W przypadku poważnego naruszenia Warunków Korzystania, EULA lub Zasad Postępowania lub w przypadku powtarzających się przypadków niezgodności, Paradox zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zakończenia świadczenia Usługi Użytkownikowi, w tym także wszystkich usług dodatkowych.

 

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie jakiegokolwiek użytkowania Usługi.

 

Wszelkie środki pieniężne zapłacone przez Użytkownika za Usługi Dodatkowe nie podlegają zwrotowi w przypadku zakończenia korzystania z Gry, Usługi lub Strony lub zakończenia świadczenia spowodowanego niezachowaniem przez Użytkownika zgodności z Warunkami Korzystania, EULA lub Zasadami Postępowania.

 

 

 

7.     Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

 

USŁUGA JEST UDOSTĘPNIANA PRZEZ PARADOX TAKA, JAKA JEST [„AS IS”] I NA ZASADZIE DOSTĘPNOŚCI [„AS AVAILABLE”]. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PARADOX WYŁĄCZA WSZELKIE JASNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM M.IN. GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH.

 

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO STWIERDZA SIĘ, ŻE PARADOX NIE SKŁADA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI ŻADNEJ GWARANCJI (JASNEJ ANI DOROZUMIANEJ): (I) W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM STRONY I/LUB USŁUGI BĄDŹ ZAWARTYMI W NICH INFORMACJAMI, ZAWARTOŚCIĄ, MATERIAŁAMI LUB PRODUKTAMI; (II) ŻE STRONA I/LUB USŁUGA BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY, NIEZAKŁÓCONY, BEZPIECZNY LUB BEZBŁĘDNY; (III) W ZWIĄZKU Z DOKŁADNOŚCIĄ, WIARYGODNOŚCIĄ LUB AKTUALNOŚCIĄ WSZELKICH INFORMACJI, ZAWARTOŚCI, USŁUG I PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH POPRZEZ STRONĘ I/LUB USŁUGĘ; ORAZ (IV) ŻE STRONA I/LUB USŁUGA, PRODUKTY POBIERANE ZE STRONY I/LUB USŁUGI, SERWERY PARADOX LUB WIADOMOŚCI E-MAIL WYSYŁANE PRZEZ BĄDŹ W IMIENIU PARADOX SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, SKRYPTÓW, TROJANÓW, ROBAKÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA.

 

 

 

8.     Ograniczenie odpowiedzialności

 

PARADOX W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE LUB RETORSYJNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY (NAWET JEŚLI FIRMA PARADOX ZOSTAŁA UPRZEDNIO POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BAZĄ JEST KONTRAKT, ZANIEDBANIE CZY INNA PODSTAWA) WYNIKAJĄCE Z NASTĘPUJĄCYCH LUB W ZWIĄZKU Z NASTĘPUJĄCYMI: KORZYSTANIE, NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA LUB DZIAŁANIE INFORMACJI, USŁUG, PRODUKTÓW I ZAWARTOŚCI UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE I/LUB W USŁUDZE. OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNI SWEGO GŁÓWNEGO CELU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA.

 

 

 

9.     Zabezpieczenie

 

Korzystając z Usługi Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności firmę Paradox oraz jej odpowiednich pracowników, wykonawców, urzędników, dyrektorów, licencjodawców, licencjobiorców (oprócz Użytkownika), podlicencjobiorców, następców i cesjonariuszy w odniesieniu do wszelkich pozwów, roszczeń, żądań, odpowiedzialności i wydatków, w tym uzasadnionych honorariów prawników, które wynikają z (i) naruszenia przez Użytkownika tych Warunków Korzystania, EULA lub Zasad Postępowania; (ii) korzystania lub niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Usługi; bądź iii) korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usługi przez stronę trzecią używającą Konta Użytkownika, jeśli takie korzystanie lub niewłaściwe korzystanie jest spowodowane niezachowaniem przez Użytkownika bezpieczeństwa i poufności Konta Użytkownika.

 

Strony Zewnętrzne, Gra, Strona i/lub Usługa mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub Użytkownik może uzyskać dostęp do Strony i/lub Usługi z innych stron internetowych, które należą do dostawców będących stronami trzecimi lub innych stron trzecich i są przez nich/przez nie obsługiwane („Strony Zewnętrzne”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Paradox nie przegląda ani nie ocenia wszystkich Stron Zewnętrznych i nie odpowiada za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość ani stosowność treści tych Stron, jak również nie odpowiada za reklamy, produkty i inne materiały prezentowane na tych Stronach lub oferowane przez nie. Użytkownik powinien uważnie przejrzeć odpowiednie warunki korzystania i polityki prywatności każdej z tych Stron Zewnętrznych. Paradox w żadnych okolicznościach, bezpośrednio ani pośrednio, nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań w związku z jakimikolwiek stratami lub szkodami spowodowanymi lub rzekomo spowodowanymi w wyniku korzystania przez Użytkownika z treści, towarów lub usług dostępnych na tych Stronach Zewnętrznych lub w wyniku polegania przez Użytkownika na tychże.

 

 

 

10.  Komunikacja elektroniczna

 

Gdy Użytkownik odwiedza Stronę, korzysta z Usługi lub wysyła do nas wiadomości e-mail, komunikuje się z nami elektronicznie. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych w celu odpowiedzi na swoje zapytania lub komentarze, dostarczenia Użytkownikowi faktury lub klucza do gry bądź przekazania ogólnych informacji dotyczących Usługi, dowolnej Gry lub produktu. Będziemy komunikować się z Użytkownikiem przez wysyłanie wiadomości e-mail bądź publikację powiadomień na Stronie lub w Kanałach Komunikacji. Użytkownik zgadza się, że wszystkie porozumienia, powiadomienia, ujawnione informacje i inne wiadomości, które dostarczymy Użytkownikowi, spełniają wszelkie wymogi prawne stwierdzające, iż taka komunikacja musi odbywać się pisemnie.

 

 

 

11.  Aktualizacja Usług.

 

W celu usprawniania swoich produktów i usług, Paradox może wymagać od Użytkownika pobrania i zainstalowania aktualizacji Usługi i Gier zainstalowanych na komputerze Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na aktualizowanie przez Paradox Usługi i Gier na komputerze Użytkownika, za powiadomieniem lub bez.

 

12.  Sprawiedliwe zadośćuczynienie

 

Użytkownik zgadza się, że firma Paradox poniosłaby nieodwracalną szkodę, jeśli postanowienia tych Warunków Korzystania nie byłyby w szczególny sposób egzekwowane. Użytkownik zgadza się zatem, że Paradox ma prawo (bez złożenia kaucji, zabezpieczenia ani dowodu szkód) do odpowiedniego sprawiedliwego zadośćuczynienia w odniesieniu do naruszenia tych Warunków Korzystania, oprócz innych środków naprawczych, jakie mogą być dostępne dla Paradox zgodnie z obowiązującym prawem. Ta sekcja zachowuje ważność po upłynięciu okresu obowiązywania tych Warunków Korzystania.

 

 

 

13.  Rozdzielność

 

Jeśli zostanie ustalone, że którekolwiek postanowienie tych Warunków Korzystania jest nielegalne, nieważne lub w inny sposób nieegzekwowalne zgodnie z prawem dowolnego stanu lub kraju, w którym te Warunki mają obowiązywać, wówczas, w ramach zakresu i jurysdykcji, w których to postanowienie jest nielegalne, nieważne lub nieegzekwowalne, zostanie ono oddzielone i usunięte z tych Warunków Korzystania. Pozostałe postanowienia zostaną zachowane w Warunkach Korzystania, pozostaną w pełnej mocy oraz będą nadal obowiązywać i podlegać egzekwowaniu.

 

 

 

14.  Odstąpienie

 

Jeśli Paradox kiedykolwiek nie wyegzekwuje dowolnego postanowienia tych Warunków Korzystania, nie będzie to interpretowane jako obecne lub przyszłe odstąpienie od tego postanowienia.

 

 

 

15.  Prawo właściwe/Jurysdykcja

 

Te Warunki Korzystania są regulowane przez prawo szwedzkie i zgodnie z nim interpretowane. Użytkownik zgadza się podlegać właściwości osobowej sądów w Sztokholmie (Szwecja) we wszelkich podstawach roszczeń wynikłych z tych Warunków Korzystania lub związanych z nimi. Niniejszym Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do uczestniczenia we wszelkich typach procesów wszczętych i/lub prowadzonych jako powództwo grupowe lub podobnych w swej naturze do powództwa grupowego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

 

 

16.  Modyfikacje Warunków Korzystania

 

Paradox ma prawo według własnego uznania, bez obowiązku powiadamiania Użytkownika i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika modyfikować te Warunki Korzystania oraz dodawać do nich lub usuwać z nich postanowienia. Wszelkie zmiany tych Warunków Korzystania wchodzą w życie po trzydziestu dniach (30 dni) po ich opublikowaniu na Stronie lub poprzez Usługę. Użytkownik powinien przeglądać te Warunki Korzystania regularnie, by być świadomym zmian dokonywanych przez Paradox. Jeśli Użytkownik nadal używa Strony po opublikowaniu tych zmian, oznacza to, że zgadza się na bycie prawnie związanym zaktualizowanymi i zmienionymi Warunkami Korzystania.

 

 

 

17.  Kontakt z nami

 

Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące tych Warunków Korzystania, praktyk postępowania z informacjami w Paradox lub inne dotyczące relacji z Paradox, prosimy o kontakt pod adresem www.paradoxplaza.com/support lub support@paradoxplaza.com.

 

Paradox Interactive AB

 

Västgötagatan 5

 

118 27 Stockholm

 

Sweden